عکاسی تبلیغاتی شاخه بسیار جذابی از عکاسی می باشد که با تکنولوژی ،هنر ، مد  اصول زیبا شناختی و دید هنرمندانه  عکاس مرتبط است

عکاسی تبلیغاتی

عکاسی تبلیغاتی شاخه بسیار جذابی از عکاسی می باشد که با تکنولوژی ،هنر ، مد اصول زیبا شناختی و دید هنرمندانه عکاس مرتبط است
نظرات سفارش دهنده یا کارفرما پس از تعامل و تبادل نظر ، ارایه و بیان نمونه های موفق عکاسی تبلیغاتی در فرایند تولید اثر مهم بوده و تلاش می شود تجربه کارشناسانه و نگاه زیبا شناسانه را در هم آمیخت تا تصویری بیاد ماندنی و کارا باشد.


اشتراک گذاری در facebook