یکی از شاخه های عکاسی صنعتی،عکاسی از فضاهای صنعتی است که معمولا به سفارش یک سازمان یا مجموعه صنعتی صورت می گیرد.

عکاسی فضاهای صنعتی

یکی از شاخه های عکاسی صنعتی،عکاسی از فضاهای صنعتی است که معمولا به سفارش یک سازمان یا مجموعه صنعتی صورت می گیرد.
عکاسی از فضاهای صنعتی به ثبت فرایندهای تولیدی، اجرایی و یا ثبت تجهیزات سازمانی می پردازد.
عکس صنعتی بامقاصد مختلف،گاه با مقاصد داخلی برای مصرف داخلی در واحد صنعتی وگاهی با مقاصد خارجی برای استفاده تبلیغاتی به کار گرفته می شود

اشتراک گذاری در facebook