از زیر شاخه های  عکاسی تبلیغاتی , عکاسی مواد و فرآورده های غذایی است.   بعد تبلیغاتی در این رشته بسیار پررنگ است.
در عکاسی مواد غذایی هدف  سرذوق آوردن و جذب مشتری بیشتر،با استاده از جنبه های هنری و بصری محصول است.

عکاسی مواد غذایی

از زیر شاخه های عکاسی تبلیغاتی , عکاسی مواد و فرآورده های غذایی است. بعد تبلیغاتی در این رشته بسیار پررنگ است. در عکاسی مواد غذایی هدف سرذوق آوردن و جذب مشتری بیشتر،با استاده از جنبه های هنری و بصری محصول است.
در این شاخه، دید هنری،خلاقیت،استفاده از رنگ و شناخت رنگ موقعیت های بکر تری در اختیار عکاس قرار می دهد.
عکاسی مواد غذایی و خوراکی تجربه عکاس، چیدمان، پشتکار ، حقه‌های فریبنده و شناخت میانبرهای هوشمندانه عکسی مطلوب و جذاب می‌آفریند

اشتراک گذاری در facebook